Örebro planerar för en ny stadsdel – ute på samråd

Nu finns ett förslag för en ny stadsdel, Tybbleängen, i sydöstra Örebro. Samrådet pågår 8 november – 9 januari, då finns möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på orebro.se.

Örebro kommun har tagit fram ett förslag för hur området mellan Universitetet och golfbanan i södra Örebro kan utvecklas till en ny stadsdel, Tybbleängen, till år 2040. Fredag den 29 oktober beslutade Programnämnd samhällsbyggnad att planprogrammet för Tybbleängen går ut på samråd under perioden 8 november – 9 januari 2022.

Förslaget är att Tybbleängen ska bli en väl integrerad, hållbar och levande stadsdel med plats för grönområden, väl utbyggd kollektivtrafik, ett expanderande universitetsområde, arbetsplatser, skolor, service och handel och 1 000–1 500 bostäder för att möta nuvarande och framtida behov.

– I takt med att Örebro växer behöver nya stadsdelar skapas. Det här planprogrammet tar höjd för en långsiktig utveckling i området. Den nya stadsdelen är en viktig pusselbit för att knyta ihop och länka samman omkringliggande stadsdelar. En viktig utgångspunkt i arbetet med planprogrammet har också varit att göra det möjligt för Universitetet att expandera och utvecklas, säger Ullis Sandberg (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Tybbleängen föreslås bli en hållbar stadsdel och hållbarhetsarbetet syns inom många olika områden, till exempel hållbart resande, grönområden och biologisk mångfald, barnperspektiv och att motverka segregation.

 – Med avstamp i den kommunövergripande översiktsplanen har vi arbetat fram ett förslag till utveckling av den nya stadsdelen. Vi är i ett översiktligt skede av planeringen där vi arbetat med utgångspunkt i behoven och platsens förutsättningar och nu vill vi visa förslaget och låta medborgarna ta del av det och tycka till, säger Anders Lind, planarkitekt på Stadsbyggnad. 

Samråd 8 november – 9 januari

Mellan 8 november och 9 januari 2022 pågår samråd, då har allmänheten möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på orebro.se. Den 7 december är allmänheten välkommen på öppet samrådsmöte med drop-in, då berättar ansvariga tjänstemän mer om förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor.

Den preliminära tidplanen är att planprogrammet för Tybbleängen tas upp för godkännande i Programnämnd samhällsbyggnad senhösten 2022.

källa: Örebro kommun