Här ska det byggas 500 bostäder i Örebro

Detaljplanen för Heden har nu vunnit laga kraft. I området ska det möjliggöras för ett nytt bostadsområde med bland annat 500 bostäder, grundskola och förskola.

Området Heden ligger i nordvästra delen av Örebro och omges av natursköna omgivningar som Varbergaskogen i söder och ett planerat vattenlandskap längs Älvtomtabäcken i väster.

Detaljplanen för Heden har nu vunnit laga kraft. Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med ungefär 500 bostäder. Det är en blandad bebyggelse som planeras, med både flerbostadshus, stadsvillor, rad- och kedjehus samt småhus. Planen möjliggör också för utveckling av en förskola och grundskola i området.

Heden karaktäriseras av sitt läge i ytterkanten av staden, där den byggda miljön bryts upp och blir del av den omgivande naturen. Visionen för Heden är att det ska vara en plats för lekfulla möten mellan människor, natur och byggd miljö.

Det kommer även skapas två parkmiljöer, en lekplats och odlingslotter i området. Längs Sandbackavägen möjliggörs centrum- och handelsverksamheter ihop med en torgyta:

– Förhoppningen är att det ska bli en naturlig mötesplats i området. Heden ska dessutom länka samman befintliga bostadsområden och fungera som en naturlig centrumbildning. Därför har det vid utformningen av området lagts stor vikt vid placeringen av olika funktioner och kopplingen mellan de, berättar Johanna Thuresson och Malin Palmgren, som har varit ansvariga planarkitekter.

Byggstart i området planeras år 2021.

källa: Örebro kommun