Akademiska Hus ska bli klimatneutrala

Akademiska Hus höjer nu ribban rejält för sitt hållbarhetsarbete genom att besluta om en nollvision för klimatavtrycket. Visionen ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral projektverksamhet till 2045.

Klimatfrågan är en av samhällets stora utmaningar. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har hållbarhet varit en prioriterad fråga för Akademiska Hus i mer än 20 år, men för att verkligen kunna gå i bräschen och vara en hållbar förebild höjer bolaget nu sin ambitionsnivå och gör verksamheten helt klimatneutral.

– Våra nya klimatmål ligger i utvecklingens framkant och kommer att sätta stor press på vår verksamhet att bana ny mark och vara pionjärer inom flera områden. Samtidigt vill vi betona att vårt arbete inte kan nå framgång på egen hand. Omställningen bygger på att många parter samverkar och tar gemensamt ansvar. Vi är alla en del i den komplexa omställning som nu sker på bred front mot ett klimatneutralt samhälle, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

För att nå en nollvision för sitt klimatavtryck har Akademiska Hus satt upp en rad nya klimatmål. En klimatneutral fastighetsdrift till 2025 ska uppnås genom att bolaget ökar fokus på aktiva energiåtgärder i befintliga och nya byggnader, investerar i energibesparande teknik och satsar på innovativa lösningar och projekt för förnybar energi med digitaliseringen som stöd. Målet om en klimatneutral intern verksamhet till 2025 innebär att bolaget ska förändra sina resmönster genom nya digitala alternativ till fysiska möten och se över övrig påverkan i form av förbrukningsvaror, förtäring, val av mötesform med mera.

Den största utmaningen
För att uppnå en klimatneutral projektverksamhet till 2045 kommer Akademiska Hus att följa Fossilfritt Sveriges färdplan mot Fossilfri bygg- och anläggningsbransch till 2045. Stor vikt kommer att ligga på en tydlig uppföljning och styrning av projektens påverkan, aktiva beslut kring konstruktionslösningar, system och materialval och ett förtydligande av bolagets beställarkrav kring utförande.

– Klimatavtrycket från våra byggprojekt står för en omfattande del av Akademiska Hus totala miljöbelastning och vi kommer att behöva jobba hårdare och under en längre tid för att nå vårt mål inom just det området. Men med gemensamma krafter i branschen och framtida tekniska landvinningar kommer vi att klara det. En avgörande fråga för oss blir också att öka effektiviteten och attraktionskraften i befintliga byggnader så att nybyggnation inte alltid ses som ett förstahandsval, säger Kerstin Lindberg Göransson.