Nya bostäder byggs vid Stortorget – ”med hög arkitektonisk kvalitet”

I dag har Byggnadsnämnden i Örebro kommun beslutat att anta detaljplanen för den södra och östra delen av kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Hållstugan ligger i den nedre delen av Stortorget och planen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet.
-Det känns väldigt roligt att vi nu kan anta den här detaljplanen som möjliggör för handel, bostäder, kontor och en utveckling av området runt Stortorget. Hela kvarteret och nedre delen av Stortorget kommer att få en annan dynamik och öppna upp för nya flöden som är väldigt positivt, säger Anders Hagström (KD), ordförande i Byggnadsnämnden.

Bebyggelsen föreslås uppföras som en sluten kvartersstruktur ut mot gatan och i en lamellstruktur med upphöjd gård inom kvarteret. Ett halvoffentligt stråk föreslås skapas genom kvarteret från nordöst till Stortorget i kvarterets södra del.

-Stråket är tänkt att utgöra en förlängning av den befintliga halvoffentliga platsen Stallbacken och är tänkt att innefatta bland annat uteserveringar och mötesplatser vilket skapar en levande stadskärna, säger Kemal Hoso (S) vice ordförande Byggnadsnämnden.

Kvarterets höga kulturmiljövärden och dess centrala läge i Örebro motiverar ett antal utformningsbestämmelser för tillkommande bebyggelse. Detta så att den nya bebyggelsen uppförs på ett sätt som tar hänsyn till kvarteret som helhet och dess exponerade läge i staden samt bidrar till att skapa attraktiva stads- och gaturum.

-Vi är trygga med att platsen kommer att utvecklas väl då den har goda förutsättningar och finns i fina kulturhistoriska miljöer, säger Håkan Larsson (C), ledamot i Byggnadsnämnden.

Fastighetsägarna Castellum och Öbo arbetar med planerna att förnya Hållstugan och de har tillsammans med Arkitektbyrån Brunnberg & Forshed tagit fram förslag på ny utformning.

källa/ skiss: Örebro kommun